Beleidsplan en financieel overzicht Stichting Samen Genoeg

“Door te geven word je rijk”

Beleidsplan Stichting Samen Genoeg 


Inhoudsopgave

1 Missie/visie

1.1 Missie/Visie

1.2 Afwezigheid winstoogmerk

1.3 Bestemming liquidatiesaldo

2 Het werk dat de stichting doet

2.1 Samenstelling bestuur

2.2 Bevoegdheden bestuur

2.3 Werkzaamheden

3 De manier waarop de stichting geld werft
4 Het beheer van het vermogen van de stichting

4.1 Financiële beheer

4.2Financieel Overzicht

4.3 Beheer uitgaven stichting

De besteding van het vermogen van de stichting

4.4 Overzicht bestaande projecten

4.5 Uitkeringsbeleid

4.6 Methode

4.7 Beloning bestuurders

4.8 Beschrijving administratieve organisatie

1       Missie/visie

1.1     Missie/Visie
 1. Samen Genoeg handelt vanuit altruïstische overwegingen en met een christelijke achtergrond en zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen en biedt ondersteuning ongeacht ras, religie, geslacht en politieke overtuiging. Al ons werk doen we vanuit onze visie en missie.
 2. Gods liefde uitdragen in en voor deze wereld en in het geven van uitzicht aan mensen in nood en diepe armoede. Samen Genoeg vindt dat het haar morele verplichting is om als westerse stichting mensen hiervan bewust te maken en zo structureel bij te dragen aan een veranderingsproces.
 3. Personen, organisaties en bewegingen te ondersteunen en te helpen, die zich bezighouden met:
  • Maatschappelijke doelen
  • Een algemeen nut (beogende instelling)
  • Cultuur en/of culturele instelling
  • Organisatie(s) die zich inzetten voor bescherming van onze planeet en de mensheid
  • Helpen: Tevens heeft Samen Genoeg zich ook tot doel gesteld individuele personen of groepen te helpen om invulling te geven aan de diaconale opdracht die Jezus ons leerde en die Mattheüs heeft opgeschreven: “Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u heeft Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling maar u heeft Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken maar u heeft Mij kleren gegeven. Ik was ziek maar u heeft Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis maar u bent bij Mij geweest. Toen u dit voor één van Mijn minste broeders deed, deed u het voor Mij”.(Mattheus 25: 35)

De stichting tracht haar doel te bereiken door fondsenwerving en bewustzijn te creëren en te versterken met de haar ter beschikking staande middelen (presentaties met PowerPoint, foto’s, publicaties, lezingen, voorlichting bij scholen, verenigingen, kerken en voor potentiële donateurs, via internet, sociale media etc.

1.2     Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk, dit blijkt uit de feitelijke werkzaamheden. De met de activiteiten behaalde opbrengsten zal de stichting onder aftrek van de gemaakte kosten ten goede laten komen aan haar doelstelling.

1.3     Bestemming liquidatiesaldo

In geval de stichting wordt ontbonden, zal een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zoveel mogelijk besteed overeenkomstig artikel 12 van de statuten.

2. Het werk dat de stichting doet

2.1.   Samenstelling bestuur

Voorzitter: S. Nijhuis, stichtingsamengenoeg@hotmail.com

Secretaris: F.J.M. Kint, stichtingsamengenoeg@hotmail.com

Penningmeester: A.B. van Leeuwen, stichtingsamengenoeg@hotmail.com

2.2     Bevoegdheden bestuur

Ten aanzien van de bevoegdheden van het bestuur:

 • Het bestuur is belast met het besturen van de stichting
 • Aanvragen voor hulp te beoordelen, te toetsen en al dan niet de honoreren
 • Beheren van de bankrekening
 • Voeren van de administratie (penningmeester secretaris)
 • Gezien de aard en werkzaamheden is het bestuur niet bevoegd om overeenkomsten aan te gaan waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
2.3     Werkzaamheden

De werkzaamheden van de stichting zullen hoofdzakelijk bestaan uit fondsenwerving door middel van actief via de haar ter beschikking staande middelen (presentaties met PowerPoint, foto’s, publicaties, lezingen, voorlichting bij scholen, verenigingen, kerken en voor potentiële donateurs, via internet, sociale media etc. bewustzijn te creëren en te versterken voor de doelen en organisaties zoals genoemd in haar doel en missie.

Het beoordelen en het al dan niet toekennen van verzoeken om hulp zowel financieel als diaconale hulp en of ondersteuning. Verder willen wij in de toekomst onze kennis en ervaring delen met nieuwe en bestaande stichtingen.

3. De manier waarop de stichting geld werft

De fondsenwerving zal door acquisitie bij bedrijven en particulieren en of bij instellingen met (veelal) een christelijke en humanitaire achtergrond plaatsvinden via een regionaal netwerk van donateurs, plaatselijke kerken, bedrijven, charitatieve instellingen en verenigingen en via de aanwezigheid bij allerlei activiteiten. Ingestoken zal worden op langdurige commitment vooral via schenkingsaktes. Ook zal de mogelijkheid worden geboden via nalatenschappen schenkingen en legaten.

Bewustwording zal door communicatie gebeuren via sociale media, internet brieven, presentaties en zal verder nog plaatsvinden door een nog uit te werken communicatieplan.

4. Het beheer van het vermogen van de stichting

4.1     Financiële beheer

Het saldo van het bankboek zal regelmatig getoetst worden aan het saldo van het bankrekeningnummer van de stichting Samen Genoeg. De penningmeester van Samen Genoeg zorgt jaarlijks voor de financiele verantwoording, deze is onderdeel van het jaarverslag.

Een overzicht van de donateurs van de stichting zal in een database worden bijgehouden. De penningmeester zal de giften en eventuele kosten m.b.t. de werving verantwoorden in een bankboek. Streven is de organisatiekosten (drukwerk, porti, bank- en websitekosten etc.) zo laag mogelijk te houden.

Deze financiële verantwoording m.b.t de aard en omvang van de inkomsten en uitgaven zal jaarlijks na goedkeuring van het bestuur op onze website worden gepubliceerd.

4.2 Financieel overzicht

4.2 Financieel overzicht 2018  Stichting samen genoeg 

overzicht financien 2018
inkomsten uitgaven verschil
13734,5 ontvangen giften/inkomsten 12977,7 bestedingen 756,8
toevoeging spaar rekening 22,5 22,5
totaal aan vermogen per 01-01-2019 779,3
bestedingen
project Myanmar 5000
Curacua, proyect open poort 3126 3126
Indonesie , kindereen met een toekomst 2000
overige giften 2075
kosten stichting ( o.a opricting , bank internet, etc) 754,2
Spaar rekening 22,5
totaal bestedingen 12977,7
begin saldo 0
Eind saldo 756,8 conform ING overzicht
Spaar rekening 22,5 conform ING overzicht
vermogen stichting 779,3
Overige giften 2018
CHRISTENGEMEENTE NIEUW LEVEN ALMERE 1000
Stichting Hillsong Church 350
Leger des Heils 150
St. Benyamin Ministries 75
CvK Prot Gem Alphen a/d Rijn – O/R 500
2075

Toelichting financieel beheer en uitgaven boekjaar 2018.

De stichting heeft geen winstoogmerk en of vermogensopbouw, dit blijkt ook uit de feitelijke werkzaamheden. De behaalde opbrengsten zal de stichting onder aftrek van de noodzakelijke kosten volledig ten goede laten komen aan haar doelstellingen.

Stichting Samen Genoeg heeft derhalve geen materiële vaste activa, immateriële activa en of passiva balansposten. Er is geen beloning, of vergoedingsregeling voor haar bestuursleden.

Het eindsaldo ultimo 2018 is het beginsaldo van 2019.

Het boekjaar 2018 heeft in het teken gestaan van oprichting van de stichting en het zoeken naar samenwerking en het selecteren van de goede doelen.

Het boekjaar 2019 zal in het teken staan van het zoeken naar verdere samenwerking en het opzetten van fondsenwerving en werven van nieuwe sponsoren.

De financiële verantwoording van boekjaar 2018 vindt u in het bovenstaande bank stroomoverzicht.

Stichting Samen Genoeg Business Partner van OM Nederland https://www.operatiemobilisatie.nl

Financieel overzicht 2019  Stichting samen genoeg 

Herkomst opname aan saldo 729,41
ontvangen giften 20784,80
21514,21
bestedingen
toevoeging Spaar rekeningen 384,30
Giften 21129,91
21514,21
Giften 21129,91
verantwoordinng giften:
Project Myanmar 4999,92
Curacua, project open poort 717,50
Kosten stichting 2019 ( bank internet, etc) 1,58% 334,49
Jeugd werk almere 1683,00
Nieuw leven 3300,00
Kerk in aktie ( noodhulp) 1750,00
Artsen zonder grenzen 290,00
Protestante  kerken Nederland 400,00
Het Nederlandse Rode Kruis 350,00
Holy passion church 300,00
Stichting Hilaros 975,00 15099,91
Overige giften  tm 250 (zie aparte lijst) 6030,00
Toename Spaar rekening 384,30
21129,91 21514,21
Spaarrekeningen  begin saldo ING 22,50
Spaarrekeningen eind saldo ING 406,80
toegevoegd aan saldo 384,30
gedane  giften 21129,91
21514,21
begin saldo RC 756,80
eindstand saldo RC 27,39
opname aan saldo 729,41
ontvangen giften 20784,80
21514,21
Eind saldo RC 27,39
Spaar rekeningen 406,80
vermogen stichting 01-01-2020 434,19 per 01-01-2020

De stichting heeft geen winstoogmerk en of vermogensopbouw, dit blijkt ook uit de feitelijke werkzaamheden. De behaalde opbrengsten zal de stichting onder aftrek van de noodzakelijke kosten volledig ten goede laten komen aan haar doelstellingen. In 2019 is er slechts 1.58% aan kosten voor de stichting gemaakt t.o.v. de gedane giften

Stichting Samen Genoeg heeft derhalve geen materiële vaste activa, immateriële activa en of passiva balansposten. Er is geen beloning, of vergoedingsregeling voor haar bestuursleden.

Het eindsaldo ultimo 2019 is het beginsaldo van 2020.

In het boekjaar 2019 is het project open poort afgebouwd.  In 2019 is een breed palet van goede doelen ondersteund. Ook voor 2020 staat de stichting een breed palet van goede doelen voor ogen die voldoen aan de missie /visie. 2019 heeft in het teken gestaan van het zoeken naar samenwerking en het selecteren van de goede doelen. In 2019 zijn de giften gestegen naar €21129,31.

Het boekjaar 2020 zal in het teken staan van het zoeken naar verdere samenwerking en het opzetten van fondsenwerving en werven van nieuwe sponsoren.

De financiële verantwoording van boekjaar 2019 vindt u in het bovenstaande bank stroomoverzicht.

Stichting Samen Genoeg Business Partner van OM Nederland https://www.operatiemobilisatie.nl

overige giften  tm 250 euro
Stichting Go and Tell 250,00
Pinkstergemeente Sionspoort Almere 100,00
STICHTING OPWEKKING 120,00
ST GOSPEL MUSIC FESTIVAL 200,00
St.Leger des Heils FW 250,00
Stichting Hillsong Churc 50,00
RAFAEL ALMERE 150,00
Fonds Gehandicaptensport 120,00
FONDS SLACHTOFFERHULP 100,00
STICHTING GREENPEACE NEDERLAND 100,00
Nat.Ver. De Zonnebloem Afd. Terneuzen 50,00
STICHTING KONINKLIJK NEDERLANDS GELEIDEHONDENFONDS 50,00
LANDELIJKE VERENIGING TOT BEHOUD VAN DE WADDENZEE 30,00
STICHTING HET WERELD NATUUR FONDS-NEDERLAND 90,00
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland 90,00
NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP 200,00
Kerk op Weg Maarssen 20,00
Stichting Youth for Christ Nederland 150,00
STICHTING BREADLINE AFRICA NEDERLAND 75,00
Plan Nederland 50,00
DOKTERS VAN DE WERELD 135,00
STICHTING SAMENWERKENDE HULPORGANISATIES 100,00
STICHTING CORDAID 200,00
VERENIGING VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND 210,00
Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF) 50,00
Amnesty International 70,00
STICHTING OXFAM NOVIB 275,00
STICHTING TERRE DES HOMMES NEDERLAND 25,00
STICHTING NEDERLANDS COMITE UNICEF 250,00
STICHTING CLINICLOWNS NEDERLAND 160,00
NIERSTICHTING NEDERLAND 100,00
STICHTING MULTIPLE SCLEROSE ANDERS 60,00
Parkinson Vereniging 15,00
LONGFONDS & PATIENTENORGANISATIE STICHTING 60,00
STICHTING NVLE-FONDS 55,00
HandicapNL 100,00
STICHTING NATIONAAL FONDS HET GEHANDICAPTE KIND 30,00
NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND 70,00
STICHTING BARTIMEUS SONNEHEERDT 60,00
Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW – Soa Aids Nederland 90,00
JANTJE BETON 90,00
Stichting ICS 60,00
Stichting Save the Children Nederland 70,00
STICHTING WERELD DORPEN VOOR KINDEREN 80,00
SOS KINDERDORPEN 60,00
St.Wereld Kinder Fonds 150,00
NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING 25,00
NEDERLANDSE HARTSTICHTING 90,00
STICHTING ALZHEIMER NEDERLAND 170,00
HERSENSTICHTING NEDERLAND 115,00
KWF KANKERBESTRIJDING 250,00
STICHTING DIABETES FONDS 60,00
STICHTING KINDEREN KANKERVRIJ 50,00
STICHTING EDUKANS 200,00
STICHTING WAR CHILD 200,00
Totaal telling 6030,00

Financieel overzicht 2020

Stichting samen Genoeg

Herkomst In van spaar rekening 663,86
ontvangen giften 21300,00
21963,86
bestedingen
Uit toevoeging Spaar rekeningen 1700,00
Giften 20098,70
21798,70
toename saldo rc 165,16
21963,86
Giften    
verantwoordinng giften:
project Myanmar 4999,92
Stg Nieuwe Kracht 2416,66
STICHTING OXFAM NOVIB 275
kosten ING 135,26
kosten hostned 72,6
kosten stichting 2020 ( bank internet, etc) 0,95% 207,86
pinkster gemeente 500
st kingdom culture ministries 750
jeugd werk almere 663,86
nieuw leven 1750,00
kerk in aktie ( noodhulp) 250,00
artsen zonder grenzen 290,00
STICHTING SAMENWER HULPORGANISATIES 350
Het Nederlandse Rode Kruis 450,00
Holy passion church 750,00
Stichting Hilaros 775,00
overige giften  tm 250 (zie aparte lijst) 5670,40
toename Spaar rekening 1700,00
21798,70  

Toelichting financieel beheer en uitgaven boekjaar 2020.

De stichting heeft geen winstoogmerk en of vermogensopbouw, dit blijkt ook uit de feitelijke werkzaamheden. De behaalde opbrengsten zal de stichting onder aftrek van de noodzakelijke kosten volledig ten goede laten komen aan haar doelstellingen. In 2020 is er slechts 0,95% aan kosten voor de stichting gemaakt t.o.v. de gedane giften

Stichting Samen Genoeg heeft derhalve geen materiële vaste activa, immateriële activa en of passiva balansposten. Er is geen beloning, of vergoedingsregeling voor haar bestuursleden.

Het eindsaldo ultimo 2020 is het beginsaldo van 2021.

In 2020 is een breed palet van goede doelen ondersteund. Ook voor 2021 staat de stichting een breed palet van goede doelen voor ogen die voldoen aan de missie /visie. De giften in 2020  bedragen € 20098,70.

Het boekjaar 2021 zal in het teken staan van het zoeken naar verdere samenwerking en het opzetten van fondsenwerving en werven van nieuwe sponsoren.

De financiële verantwoording van boekjaar 2020 vindt u in het bovenstaande bank stroomoverzicht.

Stichting Samen Genoeg Business Partner van OM Nederland https://www.operatiemobilisatie.nl

overige giften  tm 250 euro
Stichting Go and Tell 25,00
STICHTING OPWEKKING 250,00
EVANGELISCH COLLEGE 35,00
St.Leger des Heils FW 100,00
Stichting Hillsong Churc 250,00
Family Church 200
Fonds Gehandicaptensport 120,00
STICHTING GREENPEACE NEDERLAND 100,00
Nat.Ver. De Zonnebloem Afd. Terneuzen 50,00
STICHTING KONINKLIJK NEDERLANDS GELEIDEHONDENFONDS 50,00
LANDELIJKE VERENIGING TOT BEHOUD VAN DE WADDENZEE 30,00
STICHTING HET WERELD NATUUR FONDS-NEDERLAND 90,00
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland 90,00
NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP 200,00
Kerk op Weg Maarssen 20,00
Stichting Youth for Christ Nederland 150,00
Encuentro con Dios Almere 50,00
Plan Nederland 50,00
DOKTERS VAN DE WERELD 135,00
slachtoffer hulp 100,00
STICHTING CORDAID 200,00
VERENIGING VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND 210,00
Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF) 50,00
Amnesty International 70,00
Stichting Royal Mission 250,00
STICHTING TERRE DES HOMMES NEDERLAND 25,00
STICHTING NEDERLANDS COMITE UNICEF 250,00
STICHTING CLINICLOWNS NEDERLAND 160,00
NIERSTICHTING NEDERLAND 100,00
STICHTING MULTIPLE SCLEROSE ANDERS 60,00
Parkinson Vereniging 15,00
LONGFONDS & PATIENTENORGANISATIE STICHTING 60,00
STICHTING NVLE-FONDS 55,00
HandicapNL 100,00
STICHTING NATIONAAL FONDS HET GEHANDICAPTE KIND 80,40
NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND 70,00
STICHTING BARTIMEUS SONNEHEERDT 60,00
Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW – Soa Aids Nederland 90,00
JANTJE BETON 90,00
Stichting ICS 60,00
Stichting Save the Children Nederland 70,00
STICHTING WERELD DORPEN VOOR KINDEREN 80,00
SOS KINDERDORPEN 60,00
St.Wereld Kinder Fonds 150,00
NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING 25,00
NEDERLANDSE HARTSTICHTING 90,00
STICHTING ALZHEIMER NEDERLAND 170,00
HERSENSTICHTING NEDERLAND 115,00
KWF KANKERBESTRIJDING 250,00
STICHTING DIABETES FONDS 60,00
STICHTING KINDEREN KANKERVRIJ 50,00
STICHTING EDUKANS 200,00
STICHTING WAR CHILD 200,00
Totaal telling 5670,40

Financieel overzicht 2021

Stichting samen Genoeg

Herkomst         In                     van spaar rekening                   763,61

ontvangen giften                      21500  

                                                                                              22263,61

                                                                                             

bestedingen                            

                                   Uit        toevoeging Spaar rekeningen    1900

Projecten/giften                                   19830,26         

                                                                                              21730,26

                                               toename saldo rc                     533,35 

                                                                                              22263,61

 
project Myanmar 4999,92
STICHTING OXFAM NOVIB 275
kosten ING/website 241,77
Protestantse Gemeente Maarssen 720
jeugd werk almere 563,61
nieuw leven 3025
artsen zonder grenzen 290
Het Nederlandse Rode Kruis 350
go and tell 300
samen op de bres 1150
kerk op floriade 275
 Stichting Nieuwe Kracht 999,96
Stichting Presence 350
RAFAEL ALMERE 750
overige giften  tm 250 (zie aparte lijst) 5540
toename Spaar rekening 1900
Optelling 21730,26  

Toelichting financieel beheer en uitgaven boekjaar 2021.

De stichting heeft geen winstoogmerk en of vermogensopbouw, dit blijkt ook uit de feitelijke werkzaamheden. De behaalde opbrengsten zal de stichting onder aftrek van de noodzakelijke kosten volledig ten goede laten komen aan haar doelstellingen. In 2021 is er slechts 1.1% aan kosten voor de stichting gemaakt t.o.v. de gedane giften

Stichting Samen Genoeg heeft derhalve geen materiële vaste activa, immateriële activa en of passiva balansposten. Er is geen beloning, of vergoedingsregeling voor haar bestuursleden.

Het eindsaldo ultimo 2021 is het beginsaldo van 2022.

In 2021 is een breed palet van goede doelen ondersteund. Ook voor 2022 staat de stichting een breed palet van goede doelen voor ogen die voldoen aan de missie /visie. De giften in 2021 bedragen € 19830,26

Het boekjaar 2022 zal in het teken staan van het zoeken naar verdere samenwerking en het opzetten van fondsenwerving en werven van nieuwe sponsoren.

De financiële verantwoording van boekjaar 2022 vindt u in het bovenstaande bank stroomoverzicht. Stichting Samen Genoeg Business Partner van OM Nederland https://www.operatiemobilisatie.nl

Bestedingen
overige giften  tm 250 euro
Stichting Benyamin Ministries 250
kerk in aktie ( noodhulp) 250
St.Leger des Heils FW 100
Stichting Hillsong Churc 250
Fonds Gehandicaptensport 120
STICHTING GREENPEACE NEDERLAND 100
Nat.Ver. De Zonnebloem Afd. Terneuzen 50
STICHTING KONINKLIJK NEDERLANDS GELEIDEHONDENFONDS 50
LANDELIJKE VERENIGING TOT BEHOUD VAN DE WADDENZEE 30
STICHTING HET WERELD NATUUR FONDS-NEDERLAND 90
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland 90
NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP 200
Stichting Youth for Christ Nederland 150
Plan Nederland 50
DOKTERS VAN DE WERELD 135
slachtoffer hulp 100
STICHTING CORDAID 200
VERENIGING VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND 210
Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF) 50
Amnesty International 70
STICHTING TERRE DES HOMMES NEDERLAND 25
STICHTING NEDERLANDS COMITE UNICEF 250
STICHTING CLINICLOWNS NEDERLAND 160
NIERSTICHTING NEDERLAND 100
STICHTING MULTIPLE SCLEROSE ANDERS 60
Parkinson Vereniging 15
LONGFONDS & PATIENTENORGANISATIE STICHTING 60
STICHTING NVLE-FONDS 55
HandicapNL 100
STICHTING NATIONAAL FONDS HET GEHANDICAPTE KIND 30
NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND 70
STICHTING BARTIMEUS SONNEHEERDT 60
STICHTING SAMENWER HULPORGANISATIES 100
Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW – Soa Aids Nederland 90
JANTJE BETON 90
Stichting ICS 60
Stichting Save the Children Nederland 70
STICHTING WERELD DORPEN VOOR KINDEREN 80
SOS KINDERDORPEN 60
St.Wereld Kinder Fonds 150
NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING 25
NEDERLANDSE HARTSTICHTING 90
STICHTING ALZHEIMER NEDERLAND 170
HERSENSTICHTING NEDERLAND 115
KWF KANKERBESTRIJDING 250
STICHTING DIABETES FONDS 60
STICHTING KINDEREN KANKERVRIJ 50
STICHTING EDUKANS 200
STICHTING WAR CHILD 200
Stichting Hilaros 150
Totaal telling 5540

Financieel overzicht 2022 Stichting samen Genoeg

herkomst in van spaarrekening 4107,73
ontvangen giften 19800
23907,73
bestedingen toevoeging spaarrekening 864
gedane giften 22698,57
23562,57
toename rekening courant 345,16
Bestedingen 2022 Uit
project Myanmar 4999,92
STICHTING OXFAM NOVIB 275
kosten ING/website 302,58
jeugd werk almere 1210,11
nieuw leven 3126,00
artsen zonder grenzen 290
Het Nederlandse Rode Kruis 350
go and tell 300
samen op de bres 3550
Stichting Nieuwe Kracht 999,96
Oekraine via RAFAEL ALMERE 750
OEKRAINE via ontmoetingskerk 750
Stichting  trans world radio 760,00
toename Spaar rekening 864
overige giften  tm 250 (zie aparte lijst) 5035
23562,57
kosten % 1,33%

Toelichting financieel beheer en uitgaven boekjaar 2022.

De stichting heeft geen winstoogmerk en of vermogensopbouw, dit blijkt ook uit de feitelijke werkzaamheden. De behaalde opbrengsten zal de stichting onder aftrek van de noodzakelijke kosten volledig ten goede laten komen aan haar doelstellingen. In 2022 is er slechts 1.33% aan kosten voor de stichting gemaakt t.o.v. de gedane giften

Stichting Samen Genoeg heeft derhalve geen materiële vaste activa, immateriële activa en of passiva balansposten. Er is geen beloning, of vergoedingsregeling voor haar bestuursleden.

Het eindsaldo ultimo 2022 is het beginsaldo van 2023.

In 2022 is een breed palet van goede doelen ondersteund. Ook voor 2023 staat de stichting een breed palet van goede doelen voor ogen die voldoen aan de missie /visie. De giften in 2022 bedragen € 19800,-

Het boekjaar 2023 zal in het teken staan van het zoeken naar verdere samenwerking en het opzetten van fondsenwerving en werven van nieuwe sponsoren.

De financiële verantwoording van boekjaar 2022 vindt u in het bovenstaande bank stroomoverzicht. Stichting Samen Genoeg Business Partner van OM Nederland https://www.operatiemobilisatie.nl

Bestedingen
overige giften  tm 250 euro
kerk in aktie ( noodhulp) 250
St.Leger des Heils FW 110
kerk op weg 20
Fonds Gehandicaptensport 120
STICHTING GREENPEACE NEDERLAND 100
Nat.Ver. De Zonnebloem Afd. Terneuzen 50
STICHTING KONINKLIJK NEDERLANDS GELEIDEHONDENFONDS 50
LANDELIJKE VERENIGING TOT BEHOUD VAN DE WADDENZEE 30
STICHTING HET WERELD NATUUR FONDS-NEDERLAND 90
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland 90
NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP 200
Stichting Youth for Christ Nederland 150
Plan Nederland 50
DOKTERS VAN DE WERELD 135
slachtoffer hulp 100
STICHTING CORDAID 200
VERENIGING VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND 210
Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF) 50
Amnesty International 70
STICHTING TERRE DES HOMMES NEDERLAND 25
STICHTING NEDERLANDS COMITE UNICEF 250
STICHTING CLINICLOWNS NEDERLAND 160
NIERSTICHTING NEDERLAND 100
STICHTING MULTIPLE SCLEROSE ANDERS 60
Parkinson Vereniging 15
LONGFONDS & PATIENTENORGANISATIE STICHTING 60
STICHTING NVLE-FONDS 55
HandicapNL 100
stichting missie Nederland 100
NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND 100
STICHTING BARTIMEUS SONNEHEERDT 60
STICHTING SAMENWER HULPORGANISATIES 100
Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW – Soa Aids Nederland 90
JANTJE BETON 90
Stichting ICS 60
Stichting Save the Children Nederland 70
STICHTING WERELD DORPEN VOOR KINDEREN 80
SOS KINDERDORPEN 60
St.Wereld Kinder Fonds 150
NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING 30
NEDERLANDSE HARTSTICHTING 90
STICHTING ALZHEIMER NEDERLAND 170
HERSENSTICHTING NEDERLAND 115
KWF KANKERBESTRIJDING 250
STICHTING DIABETES FONDS 60
STICHTING KINDEREN KANKERVRIJ 50
STICHTING EDUKANS 200
STICHTING WAR CHILD 200
STICHTING ALMEERSE HANDEN INEEN 10
Totaal telling 5035

overzicht 2023

 Stichting samen Genoeg

herkomst            in            ontvangen giften                                                         19800

bestedingen                      gedane giften                                                               19608,43

toename rc                                      191,57

begin saldo                                                     1071,06

eind saldo rc                                                   1262,63

toename                                                         191,57

Bestedingen       2023

project Myanmar                                          4999,92

STICHTING OXFAM NOVIB                             275

kosten ING/website                                      377,71

stichting open Doors                                      500

Nieuw Leven                                                  3760

artsen zonder grenzen                                    290

Het Nederlandse Rode Kruis                          350

go and tell                                                       300

samen op de bres                                          1800

Stichting Nieuwe Kracht                                 833,30

Stichting  trans world radio                               550

overige giften  tm 250

(zie aparte lijst)                                               5572,50

totaal                                                               19608,43

kosten %  stichting          1,90%

Toelichting financieel beheer en uitgaven boekjaar 2023.

De stichting heeft geen winstoogmerk en of vermogensopbouw, dit blijkt ook uit de feitelijke werkzaamheden. De behaalde opbrengsten zal de stichting onder aftrek van de noodzakelijke kosten volledig ten goede laten komen aan haar doelstellingen. In 2023 is er slechts 1.9% aan kosten voor de stichting gemaakt t.o.v. de gedane giften

Stichting Samen Genoeg heeft derhalve geen materiële vaste activa, immateriële activa en of passiva balansposten. Er is geen beloning, of vergoedingsregeling voor haar bestuursleden.

Het eindsaldo ultimo 2023 is het beginsaldo van 2024.

In 2023 is een breed palet van goede doelen ondersteund. Ook voor 2024 staat de stichting een breed palet van goede doelen voor ogen die voldoen aan de missie /visie. De giften in 2023 bedragen € 19800,-

Het boekjaar 2024 zal in het teken staan van het zoeken naar verdere samenwerking en het opzetten van fondsenwerving en werven van nieuwe sponsoren.

De financiële verantwoording van boekjaar 2023 vindt u in het bovenstaande bank stroomoverzicht. Stichting Samen Genoeg Business Partner van OM Nederland https://www.operatiemobilisatie.nl

Bestedingen
overige giften  tm 250 euro
kerk in aktie ( noodhulp) 250
Leger des Heils 100
kerk op weg 20
Fonds Gehandicaptensport 120
STICHTING GREENPEACE NEDERLAND 100
Nat.Ver. De Zonnebloem Afd. Terneuzen 50
STICHTING KONINKLIJK NEDERLANDS GELEIDEHONDENFONDS 50
LANDELIJKE VERENIGING TOT BEHOUD VAN DE WADDENZEE 30
STICHTING HET WERELD NATUUR FONDS-NEDERLAND 90
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland 90
NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP 200
Stichting Youth for Christ Nederland 150
Plan Nederland 50
DOKTERS VAN DE WERELD 135
slachtoffer hulp 100
STICHTING CORDAID 200
VERENIGING VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND 210
Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF) 50
Amnesty International 70
STICHTING TERRE DES HOMMES NEDERLAND 25
STICHTING NEDERLANDS COMITE UNICEF 250
STICHTING CLINICLOWNS NEDERLAND 240
NIERSTICHTING NEDERLAND 100
STICHTING MULTIPLE SCLEROSE ANDERS 60
Parkinson Vereniging 15
LONGFONDS & PATIENTENORGANISATIE STICHTING 60
STICHTING NVLE-FONDS 55
HandicapNL 100
stichting missie Nederland 100
NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND 100
STICHTING BARTIMEUS SONNEHEERDT 60
STICHTING SAMENWER HULPORGANISATIES 100
Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW – Soa Aids Nederland 90
JANTJE BETON 90
Stichting ICS 60
Stichting Save the Children Nederland 70
STICHTING WERELD DORPEN VOOR KINDEREN 80
SOS KINDERDORPEN 60
St.Wereld Kinder Fonds 150
NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING 25
NEDERLANDSE HARTSTICHTING 90
STICHTING ALZHEIMER NEDERLAND 170
HERSENSTICHTING NEDERLAND 115
KWF KANKERBESTRIJDING 250
STICHTING DIABETES FONDS 60
STICHTING KINDEREN KANKERVRIJ 50
STICHTING EDUKANS 200
STICHTING WAR CHILD 200
Evangelische 60
Prot. Gem. Maarssen 210
Stichting Kyanno 25
stichtin compassion 87,5
Totaal telling 5572,50

4.3 Beheer uitgaven stichting

Het bestuur van Samen Genoeg maakt jaarlijks een jaarverslag en een balans en de staat van baten en lasten, met toelichting.

In het jaarverslag is te lezen welke acties Samen Genoeg in Nederland heeft ondernomen en de resultaten daarvan. Dit verslag is op de website voor een ieder in te zien en wordt aan donateurs en vrijwilligers digitaal worden toegezonden.

Het geeft informatie over de samenwerking met stichtingen in Nederland. Geeft een overzicht van de contacten met donateurs en vrijwilligers en de bereikte resultaten en de voornemens/ doelen voor het nieuwe jaar.

Het bestuur van Samen Genoeg formuleert de doelen voor het komende jaar, waarna de penningmeester een begroting opstelt. De begroting wordt door het bestuur vastgesteld en in meerderheid goedgekeurd binnen drie maanden na afloop van het boekjaar.

Indien gelden aan andere ANBI stichtingen wordt overgemaakt zal de verantwoording van de besteding van deze gelden voor verantwoording zijn van deze ANBI stichtingen en zullen op de door deze ANBI stichtingen aangegeven wijzen worden gedupliceerd.
Op de stichting is Nederlands recht van toepassing.

De besteding van het vermogen van de stichting

4.4 Overzicht bestaande projecten

Onder 4.2 kunt u alle projecten waaraan we bijgedragen hebben zien

Informatie over ons project in Myanmar kunt u via de volgende link bekijken:

Border school https://vimeo.com/277708437/a6016a181d

4.5 Uitkeringsbeleid

Indien er gelden worden overgemaakt aan bestaande stichting(en) en of goede doelen organisatie(s) in binnen en buitenland gelden de onderstaande criteria. Uitgezonderd zijn bestaande ANBI’s die zelf publiceren  zoals bijvoorbeeld giro 555 Samenwerkende Hulporganisaties.

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier, vergezeld van een projectplan;
 • In het projectplan staan: doelstelling project, aanpak, uit te voeren activiteiten, op te leveren resultaten uitgezet op een tijdslijn, een gedetailleerde kostenraming met uren, tarieven en eventuele overige kosten, een planning, de doorlooptijd, wie de trekker van het project is en wat de motivatie van die trekker is om het project tot een succes te maken, wie er nog meer bij betrokken zijn;
 • Over de voortgang van een doorlopend project wordt ééns per half jaar op beknopte wijze per mail gerapporteerd aan de Stichting uiterlijk 10 april en 10 oktober van elk jaar;
 • De resultaten van een door stichting Samen Genoeg ondersteund project moeten beschikbaar komen in digitale vorm en/of een rapport en publicatie zal plaatsvinden op de website van desbetreffende stichting of op de website van stichting Samen Genoeg.
 • Passen binnen de missie en doelstelling(en) van stichting Samen Genoeg
4.6 Methode

Het bestuur werkt met de Kwaliteitscirkel van Deming waarbij de aanvragen en doelen worden getoetst en gemonitord via de kwaliteitscirkel van Deming (ook wel bekend als de Plan-Do-Check-Act-Cyclus ), waarbij inzicht wordt gegeven in de verschillende doelen die je wilt bereiken en zorg dragen voor continue kwaliteitsverbetering.

4.7 Beloning bestuurders

De leden van het stichtingsbestuur genieten geen beloning, of vergoeding bij uitvoering van activiteiten namens de stichting. Eventuele vergoeding voor (noodzakelijke) voor de stichting gemaakte onkosten is wel mogelijk.

4.8 Beschrijving administratieve organisatie

De administratie van de stichting wordt gevoerd door de secretaris en de penningmeester

De secretaris behandelt de subsidieaanvragen, agendeert en notuleert de bestuursvergaderingen en draagt zorg voor de archivering.

De penningmeester houdt de financiële administratie (boekhouding) bij. Uit deze administratie blijkt de aard en omvang van:

 • De inkomsten en het vermogen van de stichting
 • De kosten van het beheer van de stichting
 • En alle overige kosten