Over Ons

Stichting Samen Genoeg is een filantropische organisatie. Ze handelt vanuit altruïstische overwegingen en met een christelijke achtergrond. Ze zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen en biedt ondersteuning ongeacht ras, religie, geslacht en politieke overtuiging. Al ons werk doen we vanuit onze visie en missie.

Projecten

Overzicht van donaties die wij gedaan hebben aan projecten kunt u terugvinden in het financieel overzicht. (4.2)

Laatste Nieuws

Lees onze blog artikelen om op de hoogte te blijven van onze laatste ontwikkelingen. Veel leesplezier!
Bekijk onze Blog

Bestuur

We stellen ons even aan u voor

Help Mee!Help ons mee met een donatie of meld je aan voor vrijwilligerswerk

  Privacy verklaring Stichting samen genoeg: Stichting samen genoeg, gevestigd aan de Willem Pijperstraat 52 1323 TK Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.samengenoeg.nl   Willem Pijperstraat 52 1323 TK Almere Stichting samen genoeg heeft geen verplichting tot een  Functionaris Gegevensbescherming  voor vragen zijn wij te bereiken via stichtingsamengenoeg@hotmail.com Persoonsgegevens die wij verwerken Stichting samen genoeg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Geboorteplaats - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Bankrekeningnummer-sofinummer  indien men een schenkingsakte overlegd. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Stichting samen genoeg verwerkt eventueel de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u indien u dit aan ons heeft kenbaar gemaakt: - burgerservicenummer (BSN) / sofinummer - gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stichtingsamengenoeg@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Stichting samen genoeg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling/gift - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Stichting samen genoeg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming Stichting samen genoeg neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting samen genoeg) tussen zit. Stichting samen genoeg gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: verwerking via de website van gegevens en doorgifte aan de stichting van ingevulde formulieren Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Stichting samen genoeg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn >  5jaar maar  voor belastingdoeleinden zowel langer als fiscaal noodzakelijk. Delen van persoonsgegevens met derden Stichting samen genoeg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting samen genoeg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Stichting samen genoeg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting samen genoeg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stichtingsamengenoeg@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting samen genoeg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Stichting samen genoeg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via stichtingsamengenoeg@hotmail.com
Vestiging
Almere, Flevoland
[contact-form-7 id="7"]